Actueel

Volg ons op

FacebookTwitter

Like and Share

Algemene voorwaarden Slimtraden B.V.

1. SlimTraden B.V.

SlimTraden B.V. is een onderneming die signalen en data verstrekt voor de aan- en verkoop van futures op één of meerdere effectenbeurzen. De signalen worden verstrekt in de vorm van een Tradingsplatform via cliënt/server software, het AutoTrader Systeem

2. Betrouwbaarheid informatie 

De data die SlimTraden B.V. verzendt steunt op betrouwbare bronnen maar de juistheid ervan kan niet gegarandeerd worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen die u realiseert naar aanleiding van achteraf gebleken onjuiste data. Onze informatie is gebaseerd op (koers)gegevens van derden. Ook hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld

3. Klanten

Ieder die handelingsbekwaam en handelingsbevoegd is kan in beginsel klant worden van SlimTraden B.V. Woonplaats en nationaliteit zijn in principe geen belemmering om klant te worden. Voornaamste klantenrelatie is de abonnementsvorm. Voorwaarden, prijzen en condities voor de abonnementen worden gepubliceerd op de website. Potentiële klanten kunnen zich uitsluitend aanmelden via een formulier op de website. Op het moment dat iemand zich aanmeldt via de website komt nog geen leverancier-klantrelatie tot stand. Dit is pas het geval als SlimTraden B.V. de aanvraag heeft geaccepteerd en de algemene voorwaarden door zowel SlimTraden B.V. als de klant ondertekend is. SlimTraden B.V. kan zonder opgaaf van redenen aanmeldingen weigeren.

4. AutoTrader Systeem

Met het AutoTrader Systeem kunnen klanten via het abonnement geheel automatisch handelen in diverse Futures. Aan klanten wordt hiervoor software ter beschikking gesteld. Door ondertekening van dit document bent u zich bewust van de gevaren en de risico’s die het traden in Futures met zich mee brengt. Door ondertekening verklaart u af te zien van het verhalen van eventueel opgeslopen schade door het automatisch traden. Ook verklaart u dat u verantwoordelijk bent voor het goed functioneren van uw eigen tools en technische verbindingen. Door uw ondertekening geeft u ook aan (de enige) eindgebruiker te zullen zijn van het AutoTrader Systeem. Het is u niet toegestaan ons product commercieel uit te buiten c.q. aan derden te verspreiden. U geeft door ondertekening aan hier terdege bewust van te zijn. U geeft door ondertekening aan alles te hebben gelezen en te hebben begrepen. U zult nimmer gerechtelijke stappen ondernemen tegen SlimTraden B.V. vanwege deze overeenkomst of geleden verliezen. Gebruikers van het AutoTrader Systeem betalen maandelijks abonnementskosten welke in hoogte kunnen variëren.

5. Abonnementen en betalingen

SlimTraden B.V. kent “no cure - no pay”  abonnementsvormen. Deze worden op de website gepubliceerd. De aanbiedingen op de website zijn pas bindend als een klant zich heeft aangemeld en deze klant door SlimTraden B.V. is geaccepteerd. Een geïnteresseerde kan zich, via het aanmeldingsformulier op de website aanmelden voor een abonnement. De eerste maand is een proefmaand, er zullen geen kosten worden berekend. Abonnementen gaan in op de eerste dag van de maand. Het proef abonnement gaat in vanaf de eerste dag dat de gebruiker inlogt op onze systemen. Aan het eind van de proefmaand kan de deelnemer beslissen om, tegen betaling, mee te blijven doen. Op de laatste dag van de maand zal dan per email een factuur worden verzonden welke per omgaande voldaan dient te worden. Dit kan via IDEAL (rechtstreeks vanuit de gezonden mail) of per automatische incasso. De betaling dient binnen 5 dagen bij ons binnen te zijn. Mocht de betaling niet binnen 5 dagen bij ons binnen zijn zal de levering van signalen per direct stoppen. Voor de daarop volgende maanden geldt dezelfde procedure. Abonnementen kunnen per maand beëindigd worden.

6. Verplichtingen en rechten van SlimTraden 

SlimTraden B.V. verplicht zich de data aan de klant te leveren. SlimTraden B.V. doet datgene wat binnen haar mogelijkheden ligt om dit te realiseren onder de aansprakelijkheidscondities zoals elders vermeld in dit document. SlimTraden B.V. is gerechtigd om op eigen initiatief de overeenkomst te ontbinden, al dan niet met opgaaf van redenen. Indien SlimTraden B.V. overgaat tot ontbinding krijgt de betreffende klant het eventueel resterende abonnementgeld retour.

7. Klanten van SlimTraden B.V. 

Degene die zich aanmeldt als klant dient 18 jaar of ouder te zijn en handelingsbevoegd. De Klant dient te beschikken over een rekening bij een effectenbank, een pc met een stabiele internetverbinding en e-mailfaciliteiten en voldoende eigen vermogen. De Klant verklaart zich door aanmelding bekend en akkoord met deze algemene voorwaarden. De Klant verklaart volledig bekend te zijn met de risico’s van het handelen met future contracten en ook bereid te zijn die risico’s zelf te willen dragen. De Klant verklaart SlimTraden B.V. niet aansprakelijk te zullen stellen voor signalen die leiden tot verliesgevende posities. Handelen (traden) is geheel voor eigen risico.

8. Verplichtingen voor klanten 

Elke klant van SlimTraden B.V. is gehouden om op een zorgvuldige wijze om te gaan met de hem of haar verstrekte informatie. Ook dient een klant zich ten aanzien van SlimTraden B.V. te houden aan de regels zoals die gelden in het normale zakelijke verkeer. Het is elke abonnee van SlimTraden B.V. verboden om de informatie/data verkregen via ons abonnement door te geven aan derden, al dan niet tegen betaling, tenzij daarvoor met ons een aanvullende overeenkomst is gesloten, dan wel door ons toestemming is verleend, in beide gevallen schriftelijk. Schriftelijk kan in dit geval ook een door ons gewaarmerkt e-mailbericht zijn. Indien blijkt dat een abonnee toch deze gegevens doorgeeft aan anderen of derden kan SlimTraden B.V. terstond de doorzending van signalen beëindigen. In dat geval vindt geen restitutie van abonnementsgelden plaats.

9. Aansprakelijkheid

SlimTraden B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor winsten of verliezen die gemaakt worden op grond van de informatie/data die wij verstrekken. Klanten zijn zelf aansprakelijk voor hun financiële transacties en handelen volledig op eigen risico. Onze informatie en aan- en verkoopsignalen betreffen vrijwel uitsluitend afgeleide producten als opties en futures. Dit kan een zeer hoog risico inhouden. In bijzondere gevallen kan met dergelijke producten meer dan de totale inleg verloren gaan. 
Het analyseren van koersbewegingen is geen exacte wetenschap. Onze data is daarom geheel vrijblijvend en de gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij/zij neemt. SlimTraden B.V. die de informatie levert en de eigenaar van de site kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die op welke wijze ook zijn ontstaan. Dit houdt dus ook in dat schade ontstaan doordat bijvoorbeeld een bericht niet ontvangen is, nooit verhaald kan worden. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.

10. Geldigheid en afwijkingen van deze voorwaarden 

Deze voorwaarden hebben algemene geldigheid. Indien één van onze aanbiedingen strijdig is met deze voorwaarden dan prevaleren deze voorwaarden. Uitsluitend in specifieke overeenkomsten kan van deze voorwaarden worden afgeweken. Dit dient dan in die specifieke overeenkomst nadrukkelijk als afwijking bekend te zijn gesteld.

11. Verklaringen

U verklaart en garandeert dat u bevoegd bent om deze Overeenkomst aan te gaan en aan haar voorwaarden te voldoen. Voorts verklaart en garandeert u dat u te allen tijde zult voldoen aan uw verplichtingen op grond van deze overeenkomst, als ook alle wetten, voorschriften en beleidslijnen die van toepassing kunnen zijn op het gebruik van de AutoTrader Software.

12. Vrijwaring

U verklaart en garandeert dat U bevoegd bent om deze Overeenkomst aan te gaan. U verklaart tevens bekend te zijn met de gevaren en risico’s die het handelen op de Effectenbeurzen met zich meebrengen. U verklaart voorts dat u nimmer aanspraak zal (kan) maken op geleden verliezen. U verklaart dat u bekend bent met het feit dat verliezen kunnen ontstaan door falen van techniek en dat u uiteindelijk zelf volledig hiervoor verantwoordelijk bent. U verklaart dat u SlimTraden B.V. juridisch nimmer aansprakelijk zult stellen voor eventueel geleden verliezen. U verklaart dat het gebruik van het AutoTrader Systeem en overige technische diensten en/of hulpmiddelen geheel voor eigen risico is en dat u zelf verantwoordelijk bent voor het beheer van uw account c.q. rekening. U verklaart tevens bekend te zijn dat falen van systemen veroorzaakt kunnen worden door derden zoals (internetbedrijven/smsproviders/interactivebrokers/effectenbeurzen/dataleveranciers/computers/nutsbedrijven/overige niet genoemden). Voorts bent u bekend met het feit dat er diverse schakels het tradingsproces kunnen verstoren waarop SlimTraden B.V. geen enkele invloed kan uitoefenen en aansprakelijkheid in heeft.